International Advisory Committee(IAC)

David Gross (Chair)

Edouard Brezin

Robbert Dijkgraaf

Terence Hwa    

Zhong-Can OuYang

Sankar Das Sarma

Joe Silk

Henry Tye

Xiao-Gang Wen

Yue-Liang Wu

Guang-Zhao Zhou